مدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک

 

جناب آقای حمید قدیری