مشخصات

 مسئول دفتر: علیرضا صفری
 
شماره تماس: ۳۲۶۲۱۰۸۰

 
آدرس: اراک، بلوار کربلا، میدان بسیج، پردیس سردشت، ساختمان دکتر عبدالکریم قریب، طبقه پنجم