کارشناس دفتر نهاد

 

جناب آقای علیرضا صفری

 

کارشناس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری