نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهاد مقام معظم رهبری معرفی2

سابقه نهاد رهبری در دانشگا هها به زمان حضرت امام خمینی (ره) برمی گردد. ایشان پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه ها همنطور جلوگیری از توطئه هایی که درصدد جدا کردن دو قشر روحانی و دانشگاهی از یکدیگر بودند، اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه را پایه گذاری کردند. براساس این اندیشه حضور روحانیان آگاه و خوشفکر در دانشگاه ها ضروری به نظر میرسید و بر همین اساس نمایندگان امام فعالیت خود را در دانشگاه های مهم کشور آغاز کردند. پس از ارتحال حضرت امام (ره) و با توجه به توسعه دانشگا هها، حضرت آیت الله امامخامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی، دستورتأسیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها را صادر نمودند که اولین اساسنامه آن در سال 1369 به تصویب شورا ی عالی انقلاب فرهنگی رسید. اساسنامه ای که اکنون مبنای کار نهاد نمایندگی است در سال 1372 بنابرمقتضیات و نیازهای جدید تدوین شده و به تصویب شورای عالی انقاب فرهنگی رسیده است. نهاد نمایندگی در راستای تبیین ارزش هایاسلامی و تعمیق آگاهی های دینی و اعتقادی دانشگاهیان، بر اساس اهداف و وظایف معین تشیکل گردید و هم اینک در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به انجام وظایف مشروح در اساسنامه می پردازد. نهاد نمایندگی در دانشگاهها در جهت نیل به این اهداف و همچنین اجرای وظایف الهی، دو اصل مهم و اساسی را فراروی خود قرار داده است:
 
1. تاکید و تلاش جدی بر حرکت های زیربنایی و عمیق فرهنگی در راستای رشد وتوسعه اندیشه ها و آگاهی های دینی و اسامی دانشجویان و دانشگاهیان.
 
2. ایجاد و تقویت روحیه تحرک و مشارکت فعال دانشجویان و دانشگاهیان در عرصه فعالی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درسطح جامعه و دانشگاه ها بر همین اساس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اهتمام و جدیت تمام نسبت به برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و ارتباط با نهادها و تشکّل های دانشجویی اقدام نموده و در جهت ایجاد ارتباط با اساتید و نیروهای فرهنگی و مذهبی گا مهای موثری برداشته است.