نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان مسابقه

حل مساله درقاب دوربین

فراخوان مسابقه

فراخوان مسابقه
حل مساله درقاب دوربین 
جوایز:
نفرات اول : ده میلیون ریال 
نفرات دوم: هفت میلیون ریال 
نفرات سوم: پنج میلیون ریال
مهلت ارسال آثار:22 بهمن
حداکثر تا 20 مگابایت و 3 دقیقه