نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفتر هم اندیشی استادهای دانشگاه درباره

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی با عنایت به جایگاه رفیع و بلند استادان در دانشگاه ها و لزوم بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آنان در جهت گرهگشایی از مسائل فکری و فرهنگی جامعه از یک سو، و از سوی دیگر رسالت های دینی، علمی و فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگا هها، به منظور تحقق اهداف ذیل تأسیس گردید:
 
1- بسترسازی مناسب جهت بهره گیری از ظرفیت استادان در حل معضات و مشکلات فکری و فرهنگی جامعه.
 
2- ایجاد تعامل فرهنگی و فکری در سطح اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور.
 
3- توجه ویژه به جایگاه استادان و نخبگان دانشگاهی در فرهنگ سازی و جلب مشارکت کارشناسانه آنان برای ایفای نقش بهتر و بیشتر در تصمیم سازیها برای مدیریت کلان کشور.
 
4- اهتمام جدی به نهضت نر مافزاری و تولید علم، و همچنین راه اندازی و حمایت از کرسی های نقد نظریه پرداز ی، آزاداندیشی و نشست های هم اندیشی.
 
5- تقویت ارتباط علمی و فرهنگی میان حوزه و دانشگاه در جهت تحکیم پایه های نظری و روشهای کارکردی نظام.
 
6- برنامه ریزی و زمینه سازی جهت ارتقای معرفت دینی و باورهای اسامی استادان.