نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن تکلیف فرزندان اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان ارجمند دانشگاه(اعم از شرکتی قرادادی و رسمی)

جشن تکلیف فرزندان اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان ارجمند دانشگاه(اعم از شرکتی قرادادی و رسمی)

جشن تکلیف فرزندان اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان ارجمند دانشگاه(اعم از شرکتی قرادادی و رسمی)

 
مهلت ثبت نام تا 30 دی ماه
 
نحوه ثبت نام: با درج هامش در نامه ارسالی 18 دی ماه
در اتوماسیون اداری  و یا مراجعه حضوری به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مراجعه فرمایید.