نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدای هدیه به فرزندان تازه به تکلیف رسیده کارکنان دانشگاه

اهدای هدیه به فرزندان تازه به تکلیف رسیده کارکنان دانشگاه

اهدای هدیه به فرزندان تازه به تکلیف رسیده کارکنان دانشگاه

اهدای هدیه به فرزندان تازه به تکلیف رسیده کارکنان دانشگاه، توسط مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک