نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و وظایف دفتر هم اندیشی

دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی اهداف گوناگونی را تعقیب نموده و وظایف متعددی را عهده دار است که به برخی از آ نها اشاره می کنیم:
 
1- بهره گیری از نظرات، دیدگا هها و راهکارهای علمی و عملیاتی استادان جهت کمک به تصمیم سازی مدیران ارشد نظام و بسترسازی جهت بهره گیری از ظرفیت علمی و کارشناسی.
 
استادان در جهت کمک به تصمیم سازی برای اجزای خرد و کلان نظام.
 
2- ایجاد ارتباط با ارگا نها و دستگاه های فرهنگی مرتبط و بهره گیری از ظرفی تها و امکانات آنها در جهت اهداف مرکز.
 
3- ارتقای سطح معرفت دینی استادان و نخبگان دانشگاهی.
 
4- سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت نشست های هم اندیشی استادان و نخبگان در دانشگاه ها.
 
5- ایجاد تعامل فرهنگی و فکری در سطح اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور.
 
6- گسترش فرهنگ نقادی، پرسشگری  و آزاد اندیشی بنیادین و روشمند در دانشگاه ها.
 
7- اهتمام جدی به نهضت نر مافزاری و تولید علم، راه اندازی و حمایت از کرسی های نقد، نظریه پردازی و آزاد اندیشی و نشست های هم اندیشی.
 
8- تقویت ارتباط علمی و فرهنگی میان حوزه های گوناگون علمی و پژوهشی به ویژه تحقق زمینه های وحدت حوزه و دانشگاه در جهت تحکیم پایه های نظری و رو شهای کارکردی نظام.
 
9- گسترش شبکه ارتباطات علمی و فرهنگی استادان.
 
10- زمینه سازی برای فعال تر شدن ظرفیت های دینی، فرهنگی و... استادان در سطح دانشگاهها و کشور.
 
11- گسترش فرهنگ هم اندیشی، مطالعه و پژوهش جمعی، مشارکتی، ارتباطات علمی و فرهنگی استادان.
 
12- گسترش ارتباطات علمی و کارشناسی بدنه علمی کشور با مدیریت کلان کشور.