نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام برگزیدگان مسابقه کتابخوانی لشکر خدا

اعلام برگزیدگان مسابقه کتابخوانی لشکر خدا

 
 
 
اعلام برگزیدگان مسابقه کتابخوانی لشکر خدا
 
نفر اول جناب آقای محمد حسین رستمی
(دانشجوی دانشگاه امام خمینی تهران)
 
نفر دوم جناب آقای محمد اسماعیلی 
(دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی اراک)
 
نفر سوم سرکار خانم لیلی حسن پور
(کارمند دانشگاه علوم پزشکی تبریز)