نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی برندگان مسابقه کتاب خوانی دفتر نهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

اسامی برندگان مسابقه کتاب خوانی دفتر نهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

اسامی برندگان مسابقه کتاب خوانی دفتر نهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

کارمندان
نفر اول: آقای ابراهیم حسنی
نفردوم: آقای هادی عظیمی 
نفر سوم: خانم اکرم قاسمی
دانشجویان
نفر اول: خانم سمانه گودرزی 
نفر دوم: آقای سید رضا میرباقری
نفرسوم: خانم مریم مهان پور