لطفا ً با دقت بخوانيد ...

نقشه 1

 

نقشه 2

 

1-  با توجه به اينكه پوشيدن چادر از جمله مقررات اردوگاه شهيد هاشمي نژاد مي باشد، خواهشمند است اساتيد محترم و خانواده هاي ارجمند ايشان نسبت به انجام اين امر اهتمام ورزند.

2-  فاصله زماني اراك تا بهشهر (بدون در نظر گرفتن توقف) حدود 9 ساعت بوده كه با توجه به نقشه هاي پيوست مي بايست مسير و برنامه سفر را تنظيم فرماييد.