رزومه حجت الاسلام والمسلمين ارسطا

 

حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جواد ارسطا

سمت: عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس قم

تحصيلات حوزوي : اجتهاد

مرتبه دانشگاهي: استادیار

شماره تلفن: 09122532931

E_mail: mjarasta@ut.ac.ir

 

 

الف) مشخصات

نام و نام خانوادگی: محمدجوادارسطاگروه: حقوق       متولد: 1344      نام پدر: محمدعلی

وضعیت تحصیلات دانشگاهی: (عنوان رشته تحصیلی/ محل تحصیل/ سال اخذ مدرک)

1- دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، 1383

2- کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1373

3- کارشناسی حقوق، پردیس قم، 1369

آخرین درجه تحصیلات حوزوی:

اجتهاد

سطح4 حوزه/ حوزه علمیه قم/ 1376/معادل دکتری

 

ب) سوابق علمی- اجرایی: نام سازمان یا موسسه/نوع فعالیت/سمت

1- مرکز تحقیقات استراتژیک معاونت قم/ پژوهشی/ محقق

2- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ پژوهشی/ محقق

3- دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری/ پژوهشی/ محقق

4- پژوهشگاه حوزه ودانشگاه/ پژوهشی/ محقق

5- دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم/ آموزشی/ مدرس

6- دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم/ رئیس دانشگاه

7- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق/ مدرس و مدیر گروه حقوق خصوصی

8- دانشگاه تهران، پردیس قم: عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق عمومی

9- مدیر گروه حقوق خصوصی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه

10- مدیر گروه حقوق موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی (ص) العالمیه.

ج) سوابق تحقیقاتی: عنوان طرح تحقیقاتی/سمت در طرح

1. مهار قدرت سیاسی در حقوق اساسی ایران واسلام/ مجری طرح

2. مبانی فقهی حقوقی مجلس خبرگان رهبری/ مجری طرح

3.حجیت واعتبار سند رسمی و تعارض آن با دیگر ادله اثبات دعوی در حقوق ایران وفقه امامیه/ مجری طرح

4. التعزیراحکامه و انواعه/ مجری طرح

5. تشخیص مصلحت از دیدگاه فقه و حقوق/ مجری طرح

6. مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران/ مجری طرح

 

د) سوابق فعالیت های آموزشی: عنوان دروس مورد تدریس/  نام موسسه یا دانشگاه/ شهر

تدریس دروس حقوق عمومی و خصوصی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که برخی از آنها عبارتند از:

1. حقوق اساسی 1و2/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران

2. حقوق اداری 1و2/ دانشگاه باقرالعلوم (ع) / قم

3. حقوق بین الملل عمومی 1و2/ دانشگاه باقرالعلوم (ع) / قم

4. حقوق بین الملل خصوصی 1و2/ دانشگاه باقرالعلوم (ع) / قم

5. حقوق بین الملل اسلامی/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران

6. مقدمه علم حقوق/ مدرسه عالی شهید مطهری/ تهران

7. مبانی حقوق عمومی در اسلام/ مقطع کارشناسی ارشد/ دانشگاه تهران/ پردیس قم

8. مبانی ولایت فقیه و حکومت اسلامی/ مقطع دکتری/ دانشگاه باقرالعلوم (ع) / قم

9. حقوق مدنی 4 و5/ دانشگاه آزاد/نراق

10. اصول فقه وفقه و آیات الاحکام/ مقطع کارشناسی ارشد/ دانشگاه نراق

11. مبانی تحلیلی نظام ج. ا. ایران/ مقطع دکتری/ دانشگاه تهران/ پردیس قم

12. نظارت بر دولت/ مقطع دکتری/ دانشگاه تهران/ پردیس قم

13. حقوق مدنی پیشرفته/ مقطع ارشد/ دانشگاه قم

14. حقوق بشر/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی/  قم

ه) عناوین پایان نامه هایی که استاد راهنمای آن بوده اند: عنوان پایان نامه/ مقطع/ سال

بیش از 50 عنوان پایان نامه در مقطع ارشد و رساله علمی را در مقطع دکتری به عنوان راهنما یا مشاور بر عهده داشته ام؛ هم در حوزه علمیه و هم در دانشگاه.

و) تالیف یا ترجمه کتاب: عنوان کتاب/ ناشر/ زمان نشر

1. مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقه و حقوق/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه/ 1381

2. مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران/انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بوستان کتاب/ چاپ اول 1389

3. سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و تعارض آن با دیگر ادله/ معاونت آموزش قوه قضائئه /1383

ز) تالیف یا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/ نام نشریه/ زمان نشر

1. بازفروشکالا، نشریه: طلوع » پاییزوزمستان 1381 - شماره 3 و 4(26 صفحه - از 92 تا 117)

2. بازنگریدرسنبلوغوآثارفقهیقبلازبلوغ ، نشریه: طلوع » پاییزوزمستان 1381 - شماره 3 و 4(36 صفحه - از 232 تا 267)

3. موانعاجرایقانونبیگانه «نظمعمومی»نشریه: پژوهشهایمدیریتراهبردی » شماره 25 و 26(21 صفحه - از 209 تا 229)

4. توافقبرتحدیدیاعدممسئولیتازدیدگاهحقوقتطبیقی، نشریه: طلوع » زمستان 1388 - شماره 30(20 صفحه - از 3 تا 22)

5.  ولایتزن ، نشریه: فقهوحقوق »پاییز 1387 - شماره 18(28 صفحه - از 115 تا 142)

6. قربانیدرمناومشکلاسراف ، نشریه: میقاتحج » پاییز 1377 - شماره 25(30 صفحه - از 43 تا 72)

7. یادیازاستاد ، نشریه: کیهانفرهنگی » آبانوآذر 1390 - شماره 300 - 299(2 صفحه - از 23 تا 24)

8. مفهومنظاموکاربردآندرفقهواصول، نویسندگان: ملکافضلیاردکانی،محسن؛حائری،محمدحسن

؛فخلعی،محمدتقی؛ارسطا،محمدجواد، نشریه: فقهواصول » بهار 1391 - شماره 88 (علمی-پژوهشی) ، (26 صفحه - از 125 تا 150)

10. تأثیرتأسیسجمهوریاسلامیایرانبرفقهسیاسی ، نویسندگان: ارسطا،محمدجواد؛اکبری،کمال

نشریه: علومسیاسی - دانشگاهباقرالعلوم (ع) » پاییز 1390،سالچهارم- شماره 55 (علمی-ترویجی) ، (34 صفحه - از 23 تا 56)

11. اهتمامبهآرایعمومیودیدمردمدرنگاهعلی (ع)، نشریه: حکومتاسلامی» پاییز 1379،شماره 17(19 صفحه،از 110 تا 128)

12. جایگاهمجلسخبرگانازدیدگاهنظریهانتخاب، نشریه: حکومتاسلامی » بهار 1380 - شماره 19(22 صفحه - از 62 تا 83)

13. گزینشاعضایمجلسخبرگانبرمبناینظریهنصب، نشریه: حکومتاسلامی» تابستان 1380،شماره 20(22 صفحه،از 54 تا 75)

14. جایگاهتکلیفالهیوبیعتدرقیامامامحسین (ع) ،نشریه: حکومتاسلامی » پاییز 1381 - شماره 25(32 صفحه - از 118 تا 149)

15. مهاردرونی «قدرترهبری»درحقوقاساسی ، نشریه: حکومتاسلامی » پاییز 1383 - شماره 33(16 صفحه - از 94 تا 109)

16. پاسخبهنقدمقالهاهتمامبهآرایعمومیودیدمردمدرنگاهعلی (ع) ،نشریه: حکومتاسلامی » زمستان 1380 - شماره 22(18 صفحه - از 216 تا 233)

17. سازوکارحکومتاسلامیدرتحدیدانحرافاتاجتماعی ، نشریه: مطالعاتراهبردیزنان » زمستان 1381 - شماره 18(21 صفحه - از 15 تا 35)

18. مردموتشکیلحکومتاسلامی ، نشریه: مطالعاتانقلاباسلامی » پاییز 1384 - شماره 2(30 صفحه - از 85 تا 114)

19. بینهدرسنتپیامبراعظم (ص)، نشریه: فقهواصول» پاییزوزمستان 1385،شماره 1 و 2 (علمی-پژوهشی)(18 صفحه - از 9 تا 26)

20. تأملیدیگردرتأثیرزمانومکاندراجتهاد ، نشریه: نقدونظر » زمستان 1374 - شماره 5(20 صفحه - از 276 تا 295)

21. ولایتومحجوریت ، نشریه: کتابنقد » پاييز 1377 - شماره 8(36 صفحه - از 66 تا 101)

22. نقدیبرنقددرموردذبحدرحج،نشریه: درسهاییازمکتباسلام » آذر 1381،سال 42 - شماره 9(17 صفحه - از 54 تا 70)

23. جمهوریتواسلامیت ، نشریه: بازتاباندیشه » آبان 1379 - شماره 8(4 صفحه - از 27 تا 30)

24. تحلیلماده 501 و 515 قانونمدنی (اجارهبدونمدت)، نشریه: فقهوحقوق » پاييز 1383 - شماره 2(28 صفحه - از 33 تا 60)

25. پلورالیسمدینیوقرآن ، نشریه: قبسات » بهار 1381 - شماره 23 (علمی-ترویجی)(8 صفحه - از 112 تا 119)

26. مفهوماطلاقدرولایتمطلقهفقیه ، نشریه: علومسیاسی،دانشگاهباقرالعلوم (ع) » پاييز 1377 - شماره 2(19 صفحه - از 72 تا 90)

27. نگاهیبهمبانیفقهیشورا، نشریه: علومسیاسی - دانشگاهباقرالعلوم (ع) » بهار 1378 - شماره 4(25 صفحه - از 24 تا 48)

28. حاکم اسلامی؛نصبیا انتخاب ، نشریه: علومسیاسی،دانشگاهباقرالعلوم (ع)» تابستان 1378،شماره 5(28 صفحه - از 442 تا 469)

29. حقوق زن وپرسشهاینوین ، نشریه: ضمیمهخردنامههمشهری » 2 اردیبهشت 1383 - شماره 19(2 صفحه - از 4 تا 5)

30. مجلسخبرگانازدیدگاهنظریهولایتفقیه ، نشریه: حکومتاسلامی » تابستان 1377 - شماره 8(46 صفحه - از 57 تا 102)

31. جمهوریت واسلامیت؛تضادیاتوافق؟ نشریه: روششناسیعلومانسانی » پاييز 1382 - شماره 36(18 صفحه - از 8 تا 25)

32. دولت ومصلحت، فصلنامه علوم سیاسی،شماره 8 ، بهار 1372 ،(ص  72 _58)

مصاحبه:

  1. الزاماتفقهسیاسی ، مصاحبهشوندگان: اراکی،محسن؛ارسطا،محمدجواد؛مصاحبهکننده: میرهادیان،سیدحسین نشریه: زمانه » فروردینواردیبهشت 1391 - شماره 23 و 24(3 صفحه - از 28 تا 30)

 

 

ح) آشنایی با زبان های

عربی و انگلیسی

 

 

ط) آشنایی با کشورهای

عربستان وعراق

 

 

د) افتخارات علمی

1. کسب جایزه کتاب برگزیده در کنگره دو سالانه دین پژوهان کشور در سال 1387 بابت تالیف کتاب اعتبار سند رسمی  و تعارض آن با ادله دیگر اثبات دعوا

2. برگزیده شدن به عنوان کتاب فصل در پاییز 1389 بابت تالیف کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران

3. برگزیده شدن به عنوان کتاب برتر دانشگاهی در رشته حقوق توسط دانشگاه تهران در سال  1390بابت تالیف کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران

4.دریافت جایزه پژوهشی حقوق بشر از کمیسیون حقوق بشر اسلامی بابت تدریس درس خارج ففه حقوق بشر