ازدواج دانشجویی

heder-94-25

ازدواج دانشجویی

heder-94-25

اساس نامه نهاد

اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

مصوب جلسات ۳۲۲ ، ۳۲۳ و ۳۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۲ ، ۱۹/۱۱/۷۲ و ۳/۱۲/۷۲

مقدمه

بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي مدظله‌ العالي مبني بر تجديد نظر در اساسنامة شوراي نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها (موضوع مصوبة شمارة ۱۳۶۸/ دش مورخ ۲۸/۶/۶۹ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه‌هاي آن) و ايجاد سازمان جديدي براي تحقق اهداف مورد نظر معظم له “نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها” با اين اهداف، وظائف و سازمان تشكيل مي‌شود:

ماده ۱ ـ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها كه در اين اساسنامه اختصاراً نهاد نمايندگي ناميده مي‌شود نهادي است كه زير نظر معظم‌ له در كلية دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظائف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد.

ماده ۲ ـ اهداف:

۱ ـ توسعه و تعميق آگاهيها و علائق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزشهاي اسلامي.

۲ ـ ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقي در دانشگاهيان.

۳ ـ رشد بينش سياسي در محيط دانشگاه.

۴ ـ حمايت و هدايت فكري تشكلهاي دانشجوئي و دانشگاهي.

۵ ـ حاكميت بخشيدن به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرائي و علمي.

۶ ـ مقابله با ترويج عقائد و افكار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خود باوري و استقلال فكري.

۷ ـ تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

ماده ۳ ـ وظائف:

۱ ـ تبيين مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات، سخنراني و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.

۲ ـ انجام دادن مسئوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامة جماعت و برپائي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و مراسم ديني.

۳ ـ اجراي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي در زمينة علوم و معارف اسلامي از قبيل برگزاري گردهمائيها و نشستهاي تخصصي، جلسات پاسخ به سئوالات، نشر مقالات و جزوات و فعاليتهاي فوق برنامه و مانند آن.

۴ ـ حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمائي و ارشاد فكري و اخلاقي و پاسخگوئي به مسائل شرعي.

۵ ـ هدايت تشكلها و نهادها و حركتهاي اسلامي دانشجوئي و دانشگاهي و تقويت فعاليتهاي اسلامي در دانشگاه.

۶ ـ مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايشهاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و علل ضعفها و نارسائيها براي دستيابي به راه‌حلهاي مناسب.

۷ـ بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و اقامة نماز در دانشگاهها.

۸ ـ همكاري با نهادها و مراكز حوزه‌اي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

۹ ـ گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسلامي و نظارت بر كيفيت ارائه آن دروس و ارزيابي عملكرد آنان.

۱۰ ـ تائيد رئيس پيشنهادي گروه معارف اسلامي قبل از معرفي به رئيس دانشگاه.

۱۱ ـ نظارت بر رعايت موازين اسلامي و ارزشهاي انقلاب در امور ادارة دانشگاهها، تتشكلها و فعاليتهاي فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي مراكز هنري و ورزشي و خوابگاههاي دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه.

۱۲ ـ بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي راجع به امور فرهنگي در مراكز آموزش عالي و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارها و ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي.

۱۳ ـ حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه.

۱۴ ـ اعلام نظر كتبي دربارة خلافهاي بين متون جزوات درسي و مباحث راجع به مباني ارزشها وديدگاههاي ديني و اسلامي از طرف دفتر مركزي نهاد، به مسئولان ذيربط، براي اصلاح.

تبصره ۱ : درمواردي كه اجراي بندهاي اين ماده نياز به حضور مسئول نهاد در يكي از شوراها، هيئتها يا كميته‌هاي وزارتخانه‌، دانشگاه يا دانشكده داشته باشد از وي براي شركت در جلسه دعوت خواهد شد.

تبصره ۲ : به منظور اجراي وظايف ناشي از اين ماده، صورت جلسات شوراها و هيئتها و كميته‌هاي تبصره ۱ به اطلاع مسئول نهاد مي‌رسد.

تبصره ۳ : مسئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذكرات خود را در هر يك از موارد بررسي و اقدام لازم كتباً به رئيس يا مسئولان دانشگاه يا مركز آموزش عالي اعلام مي‌دارد، در صورت عدم موفقيت يا عدم اعتنا، موضوع به شوراي نمايندگان احاله مي‌شود تا با حضور طرفين بررسي و تصميم‌ نهايي اتخاذ شود.

۱۵ ـ عضويت نماينده‌اي از نهاد در شوراي عالي برنامه‌ريزي و نماينده‌اي در هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگاني در هيئت‌هاي عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين چهار نماينده به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب خواهند شد.

ماده ۴ ـ اركان نهاد نمايندگي عبارتند از:

۱ ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري.

۲ ـ رياست نهاد.

۳ ـ دفاتر نمايندگان در دانشگاهها.

ماده ۵ ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري عاليترين مرجع سياستگذاري نهاد است و اعضاي آن را رهبر معظم انقلاب اسلامي منصوب مي‌كنند.

ماده ۶ ـ رئيس نهاد برترين مسئول اجرائي نهاد است و با پيشنهاد شوراي نمايندگان توسط مقام معظم رهبري براي مدت ۳ سال تعيين مي‌شود.

ماده ۷ ـ مسئول دفتر نمايندگي در دانشگاه مسئوليت ادارة دفتر و اجراي وظايف نهاد در حيطة دانشگاه را بر عهده دارد و زير نظر رئيس نهاد و در چارچوب برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي ابلاغ شده از سوي وي فعاليت مي‌كند.

ماده ۸ ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگي در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانشگاه به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي نمايندگان و حكم رئيس شورا صورت مي‌گيرد.

ماده ۹ ـ وظايف شوراي نمايندگان:

۱ ـ تصويب سياستها و خط مشي‌ها، نمودار تشكيلاتي و شرح وظائف قسمتها.

۲ ـ پيشنهاد رئيس نهاد به مقام معظم رهبري.

۳ ـ تصويب برنامه و تهيه و تنظيم بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه آن براي تصويب به مراجع ذيصلاح.

۴ ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي نمايندگان و عملكرد نهاد.

۵ ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگان در دانشگاه با امضاي رئيس شوراي نمايندگان پس از پيشنهاد رئيس نهاد و مشورت با رئيس دانشگاه.

۶ ـ تصويب تشكيلات دفاتر نمايندگي و محدودة وظايف شعب وابسته در چهارچوب اساسنامه.

ماده ۱۰ ـ وظائف و اختيارات رئيس نهاد:

۱ ـ ادراة كلية امور نهاد در چهارچوب اساسنامه و مقررات.

۲ ـ اجراي مصوبات شوراي نمايندگان.

۳ ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف دفاتر و واحدها و فعاليتهاي جاري نهاد در دانشگاهها و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي.

۴ ـ پيشنهاد برنامة محتوائي و طرحهاي اجرايي براي تصويب در شوراي نمايندگان.

۵ ـ تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به دفاتر نمايندگي در دانشگاهها براي انجام وظائف محول.

۶ ـ پيشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانشگاه در هر مورد به شوراي نمايندگان براي صدور حكم.

۷ ـ تهية سياستها، خط مشي‌ها، نمودار تشكيلاتي و شرح وظائف قسمتها و ارائه به شوراي نمايندگان براي تصويب.

۸ ـ تهيه و تدوين برنامه، بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورا.

۹ ـ نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلي نهاد.

۱۰ ـ تشكيل شورائي از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسي طرحها و برنامه‌هاي محتوائي نهاد.

۱۱ ـ جذب و تربيت فضلاي روحاني براي تصدي مسئوليتها در نهاد نمايندگي.

تبصره: با تصويب شوراي نمايندگان، رئيس نهاد مي‌تواند برخي از وظائف دفاتر نمايندگي را به طور متمركز اجرا كند.

مادة ۱۱ ـ هيأت رئيسة دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پشتيباني و تأمين نيازهاي دفتر اعم از نيروي انساني و فضا و تجهيزات در چهارچوب امكانات دانشگاه، تصميم‌گيري و اقدام مي‌كند.

مادة ۱۲ ـ بودجة نهاد همه ساله در رديف مستقل در بودجة كل كشور پيش‌بيني مي‌ شود و دفتر نمايندگي مي‌تواند علاوه بر اعتباراتي كه از نهاد نمايندگي دريافت مي‌كند، از بودجه‌اي كه در رديف راجع به مسائل فرهنگي، همه سالها در بودجه دانشگاه منظور مي‌شود استفاده كند.

تبصره: اجراي اين اساسنامه براي دانشگاههاي غيردولتي موكول به تهية متمم جداگانه‌اي براي اين قبيل مؤسسات و تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

مادة ۱۳ ـ اين اساسنامه كه در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۳/۱۲/۷۲ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است بند ۱۵ مادة ۳ آن در جلسة ۳۷۴ مورخ ۲۵/۲/۷۵ تكميل شد.

رویداد های خبری

اردوي هفت اقليم خواهران

اردوي هفت اقليم خواهران به سرپرستي حجت الاسلام و المسلمين مجيد حيدري در روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۲ و ۲۳ آذر ماه برگزار گرديد. دانشجويان در اين سفر پربار پس از ديدار بيت تاريخي امام خميني (ره) در خمين عازم شهر مقدس قم شده و پس از اقامه نماز و صرف ناهار در مسجد سلماسي و ديدار از بيت امام در قم ، رهسپار حرم حضرت فاطمه معصومه شدند و پس از زيارت اين حضرت جهت بازديد از بيت امام خميني و هم چنين موزه كاخ سعدآباد و موزه عبرت عازم شهر تهران گرديدند.

۲۰۱۸۱۲۱۳_۱۹۱۰۳۶

.

.

مصاحبه با دبیر جدید هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه اراک

طی مصاحبه دکتر طاهری دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان با روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه عنوان شد:

دوره‌های معرفت افزايي اساتيد و نخبگان دانشگاهي كه در تابستان و در قالب طرح ضيافت انديشه استادان برگزار می‌گردد. همراه با فعالیت‌های مختلف فرهنگي تربيتي فوق‌برنامه و... می‌باشد. كه خوشبختانه دانشگاه اراك در اين زمينه در سال‌های گذشته بسيار خوب عمل نموده و ان شاء الله امسال نيز هشتمين طرح ضيافت اساتيد استادان دانشگاه اراك در مشهد مقدس از تاريخ ۲۶ تيز ماه لغايت ۱ مرداد برگزار خواهد شد.

20561651.

.

برگزاری مراسم قرائت دعای کمیل و تلاوت قرآن

مراسم قرائت دعای کمیل و تلاوت مجلسی قرآن کریم به همراه ضیافت افطاری ساده در مسجد فاطمه الزهرا(س) دانشگاه اراك با حضور پرشكوه دانشگاهيان و دانشجويان گرامي برگزار گردید.

IMAG0083

.

جلسه هم اندیشی مسئول نهاد با ائمه جماعات خوابگاه های دانشجویی

جلسه هم اندیشی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با ائمه جماعات خوابگاه های دانشجویی در تاریخ ۹۷/۲/۲۶ در دانشکده علوم پایه برگزار و با حضور دکتر بهرامی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی گردید.

IMAG0053

.

ثبت نام اعتکاف رمضانیه

به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند ثبت نام اعتکاف رمضانیه از تاریخ ۹۷/۲/۲۰ لغایت ۹۷/۳/۵ صورت می پذیرد.علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به دفاتر نهاد در دانشگاه مراجعه فرمایند.

اعتکاف

.

برگزاری طرح اعتکاف علمی در دانشگاه

اعتکاف علمی دانشجویان دانشگاه اراک به همت کانون علمی فرهنگی معراج اندیشه در مسجد فاطمه الزهرا(س) دانشگاه برگزار شد.رسالت و وظیفه‌ اصلی دانشجویان درس خواندن و فعالیت علمی است و این مهم بر دوش دانشجویان انقلابی سنگینی بیشتری دارد چراکه باید در کنار درس خواندن و کسب علم، به فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی نیز بپردازند.

5e273153ff9da3e615149468c066995b

.

مراسم پیاده‌روی «جاماندگان اربعین»

1در آستانه اربعین حسینی، ظهر امروز مراسم سوگواری «جاماندگان اربعین» با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان در دانشگاه برگزار شد.

عزاداری دانشگاهیان دانشگاه اراک در نجف اشرف

15057997437432 کاروان عتبات عالیات دانشگاهیان دانشگاه اراک، در شهر مقدس نجف اشرف اقامه ی عزای اباعبدالله الحسین کردند.

برگزاری کارگاه ویژه ائمه جماعات

photo_۲۰۱۷-۰۹-۱۸_۰۶-۵۳-۵۸کارگاه دانش افزایی ائمه جماعات در تاریخ ۹۶/۶/۲۶ در اتاق شورای دانشکده علوم پایه ویژه ائمه جماعات با حضور مسئول نهاد حاج آقا حسینی مطلق و دکتر بهرامی معاون فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.