نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان درباره

یکی از آرما نهای نظام مقدس جمهوری اسامی ایران تحقق عملی دانشگاه اسامی و اسامی شدن ارکان، عناصر و خروجی دانشگاه هاست. یکی از راهکارهای تحقق این مهم آموزش نظام مند و عمیق معارف اسامی به دانشجویان و فرهیختگان، و در کنار آن، تربیت آنان در جهت تامین اهداف نظام مقدس جمهوری اسامی ایران است. حوزه علوم اسامی دانشگاهیان برای تحقق این امر،توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، در دانشگاه ها تاسیس شده است.