نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست پرسش وپاسخ مسئولین

برگزاری نشست پرسش وپاسخ مسئولین

برگزاری نشست پرسش وپاسخ مسئولین

یکشنبه های مسئولین 

نشست پرسش وپاسخ مسئولین دانشگاه اراک

باوحضور معاونت آموزشی ومدیران این حوزه 

یکشنبه ۱۷ آذرماه ۹۸ بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد فاطمه الزهرا (ص)