نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه کارگاه مهدویت در نیمسال اول تحصیلی 99-98

برگزاری اولین جلسه کارگاه مهدویت در نیمسال اول تحصیلی 99-98

برگزاری اولین جلسه کارگاه مهدویت در نیمسال اول تحصیلی 99-98

توجه! توجه!
(کارگاه مهدویت)
زمان:سه شنبه ۲۱آبان ماه 
مکان:سالن  شهید چمران دانشکده علوم پایه
۞همراه با ارائه گواهینامه معتبر۞
@arak_nahad