جناب آقای امین سوسن آبادی

کارشناس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

علیرضا صفری

کارشناس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

سرکار خانم داوود آبادی

کارشناس واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

سرکار خانم کریمی

مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری